ปัจจุบันธุรกิจ  E-Commerce เติบโตและก้าวหน้าตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ทเพิ่มมากขึ้น
      ประกอบกับสภาวะราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่งและเดินทางมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งการเดินทางที่จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากปัญหา
      รถติดและการจราจรที่คับคั่ง นับได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างยิ่ง

               การนำเสนอขายสินค้าในรูปแบบใช้พนักงานขายเดินหาลูกค้า
แบบ Knock door  เพื่อเสนอขาย นับวันก็จะยิ่งลดน้อยลงไป เนื่องจากต้องมีต้นทุนที่
      สูงขึ้น  และการเข้าพบผู้มุ่งหวังดูจะเป็นการยากกว่าที่เคยเป็นเพราะองค์กรต่างๆ  มีระเบียบการเข้าพบและการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
      เข้าพบ  อีกประการหนึ่งทุกองค์กรต่างใช้อินเตอร์เน็ทเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก่อนการสั่งซื้อ  โดยไม่ต้องเสียเวลาและ
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

               นับได้ว่าเป็นการสอดคล้องกับแนวทางการจัดซื้อ-จัดหา(Procurement) สมัยใหม่

               อินสทรูเม้นท์เซ็นเตอร์.คอม ซึ่งได้ดำเนินกิจการเป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และบริการ เครื่องอุปกรณ์
       วิทยาศาสตร์ทุกชนิดจากนานาประเทศ ผ่านกระบวนการพีธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง  และนำเสนอต่อลูกค้าและองค์กรภายในประเทศ ผ่านแนวทาง
      
E-Commerce เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดซื้อ                         
          
            
     

           
          Email Address : smb2560@gmail.comsmpittech@gmail.com